Pondok Pesantren Darun Nun Menjadi pondok terdepan dalam pengajaran agama, bahasa, literasi dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekuatan akidah islamiyah, kemahiran berbahasa dan menulis, serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.

TERPATAH DENGAN KERINDUANMU, WAHAI NABIKU


Oleh Ahmad ZahrowiiDanyal Abu Barzah


Sejenak …
Kuukirtentangcerita
Bukanceritabelaka
Melainkansuatukeajaibandunia
Dalamnuansa yang takadaduanya

Sepatah …
Kugambarkandengantanda-tandanya
Dengannyaynagmenentramkanjagadangkasa
Hinggahadirnyamenggetarkansinggasanapara raja

Engkauwahai Muhammad …
Yang dilahirkandengangembira
Yang muliaakanakhlaqnya
Serta karenanya sang alammemancarkantanda-tandaakanlahirnya

Engkauwahai Muhammad …
Yang ditunggu-tungguparaahlikitab
Yang bebangsaarablagimulia
Serta karenanyapengikutengkauummatmulia

Bertahun – tahunEngkau …
Berjuangatasnama Islam denganrisalahTuhan
Bersabaratascobaandalamlikupenghinaan
Tanpalelah …
Tanpapamrih …
Tanpamengenalamarah …
Tanpakeegoisandiri …
Surya Islam terpancarkanlaksanamutiara

Namun ….
PerhalanredupdikalaEngkautiada
SendunyamengingatsaatEngkaukembalimenujuharibaan-Nya
SahabatEngkau pun takrelasaatEngkautiada
TetapiteredamkanolehayatTuhan yang meluluhkansegalaasa

Wahai Muhammad …
Sang Nabiakhirzaman
Sang pembelakaumkastarendah
Sang Nur yang menentramkanhatidanjiwa

Akuterpatahdanterisak …
Dengankerinduanynagmendalamkarenanya ….Pondok Pesantren Darunnun Malang

Share on Google Plus

About PP DARUN NUN

0 komentar:

Posting Komentar