Pondok Pesantren Darun Nun Menjadi pondok terdepan dalam pengajaran agama, bahasa, literasi dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekuatan akidah islamiyah, kemahiran berbahasa dan menulis, serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.

USHUL IMAM 4 MADZAB BERDASARKAN JEJAK HIDUPNYA

1.     Imam Abu Hanifah


USHUL MADZAB
*      Al-Qur’an

*      As-Sunnah

*      Fatwa Sahabat
*      Ijma’
*      Qiyas
*      Istihsan
*      ‘Urf
 

2.      Imam Malik
USHUL MADZAB

*      Al-Qur’an

*      As-Sunnah
*      Fatwa Sahabat
*      Ijma’
*      Amalan Penduduk Madinah
*      Qiyas
*      Istihsan
*      Istishab
*      Maslahah Mursalah
*      Az-Zara’i
*      ‘Urf
 


3.      Imam Syafi’i
USHUL MADZAB
*      Al-Qur’an

*      As-Sunnah

*      Ijma’
*      Qaul Ash-Shahaby
*      Qiyas
 
4.      Imam Ahmad bin Hanbal

USHUL MADZAB

 
*      Al-Qur’an
*      As-Sunnah
*      Fatwa Sahabat
*      Ijma’
*      Qiyas
*      Istishab
*      Maslahah Mursalah
*      Sad Az-Zara’i
 Zuhrotul Anwariyah
BUKIT CEMARA TIDAR
Share on Google Plus

About Darun nun

PP Darun Nun adalah pondok yang berada di Kota Malang, sebagai sarana penguatan akidah, penyempurnan akhlaq, dan tempat untuk menggembleng menjadi penulis yang baik.

0 komentar:

Posting Komentar